• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

53304 ยอดเข้าชม

สัมมนานำเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566-2570

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

9 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
วิทยากร ให้ความรู้แก่เกษตรกรในจังหวัดระยอง ในการอบรมการจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านระบบออนไลน์

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสมรักษ์ พรมอ่อน นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ10

9 พ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม