• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

217710 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจสอบสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

          วันที่ 18 มิถุนายน ๒๕๖4 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าลงพื้นที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจสอบสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า10

18 มิ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมโครงการ “จับคู่กู้เงิน” ระหว่างสถาบันการเงินกับร้านอาหาร

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมโครงการ “จับคู่กู้เงิน” ระหว่างสถาบันการเงินกับร้านอาหาร โดยร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย10

18 มิ.ย. 2564 5

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมลงพื้นที่ประเมินความเหมาะสมในการประกอบอาชีพด้านการค้าขายของคนพิการ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมลงพื้นที่ประเมินความเหมาะสมในการประกอบอาชีพด้านการค้าขายของคนพิการ จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินความเหมาะสมในการประกอบอาชีพด้านการค้าขายของคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการที่ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำข้อมูลด้านการเกษตรแก่คนพิการ10

18 มิ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัด OBM สินค้าประมง

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.  นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

18 มิ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม