• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220865 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะทำงานศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2564

                วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน10

11 มิ.ย. 2564 4

อ่านเพิ่มเติม
ระบบการออกหนังสืออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตร ทางอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเกษตรควบคุม จำนวน 9 สินค้า

กรมการค้าภายในดันระบบการออกหนังสืออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตรทางอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ------------------------------------------ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน ได้พัฒนาระบบการออกหนังสืออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตร ทางอิเล็กทรอนิกส์10

10 มิ.ย. 2564 7

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่เพือสนับสนุน วัสดุประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารที่อยู่ในโครงการร้านอาหารธงฟ้า (ร้านอาหารหนูณิชย์)

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ลงพื้นที่เพือสนับสนุน วัสดุประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ป้ายธงฟ้า10

10 มิ.ย. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม