• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

212646 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 10)

ด้วยกระทรวงแรงงาน โดยคณะกรรมการค่าจ้างได้ออกประกาศ เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.10

12 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม