• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

219228 ยอดเข้าชม

ประกาศคณะอนุกรรมการ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 งวด5

ประกาศคณะอนุกรรมการ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 5) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกมันสำปะหลัง โดยระบุวันที่เพาะปลูกตั้งแต่ 110

26 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.) ครั้งที่ 2/2564

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพิทักษ์ มณีรัสยากร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน10

26 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยด้านอาหาร จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวศิริพร พิลาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด10

26 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม