• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

203656 ยอดเข้าชม

ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง แนวทางการดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพผู้บริโภค

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวนรารัตน์ อนุรักษานุตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

3 ก.พ. 2564

อ่านเพิ่มเติม
แนวทางปฏิบัติในเรื่องการขนส่งสินค้าข้ามจังหวัด

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง และผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง

3 ก.พ. 2564 25

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม10

3 ก.พ. 2564 5

อ่านเพิ่มเติม
ระกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 13)

3 ก.พ. 2564 5

อ่านเพิ่มเติม