• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

44321 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภค

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภค ระดับจังหวัด10

17 มิ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201910

17 มิ.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201910

17 มิ.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนอุดหนุนมันเทศญี่ปุ่น

ขอเชิญชวนสั่งซื้อ มันเทศญี่ปุ่น สายพันธุ์โอกินาวา (มันส้ม) และสายพันธุ์ purple sweet (มันม่วง) จากพื้นถิ่นห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี10

15 มิ.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม