• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

42332 ยอดเข้าชม

“Rayong Farmer Market ตลาดสร้างรอยยิ้ม”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง จัดพื้นที่จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ผลไม้ ผักปลอดสารพิษสินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสนับสนุนเกษตรกร10

19 พ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา10

18 พ.ค. 2563 52

อ่านเพิ่มเติม
โครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร เพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤษภาคม  2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร10

18 พ.ค. 2563 56

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมหารือและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 5/2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 10

18 พ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม