• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

43376 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ตลาดผลไม้ออนไลน์

ขอเชิญชวนให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ค้าส่ง ผู้ส่งออก และผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลไม้ ทราบและใช้เว็บไซต์ซื้อขายผลไม้ออนไลน์  (เว็บไซต์ ้http://fruitmark.moc.go.th) เพื่อเป็นการเพื่มช่องทางการตลาดผลไม้ 10

22 เม.ย. 2563 7

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์มะม่วงกวน

ขอเชิญชวนซื้อผลิตภัณฑ์มะม่วงกวน ขนาดบรรจุ 1 กก. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตไม้ผลตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงแปลงใหญ่ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน ซึ่งประสบปัญหาภัยแล้งและได้รับผลกระทบจากโรคระบาด10

22 เม.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม