• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

203926 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 2/2563

              วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง10

20 ก.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดระยอง ครั้งที่10

20 ก.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4” ครั้งที่ 8 ณ วัดเขากระโดน

                วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ ห้างวัฒนานุกิจ ซิตี้สโตร์ จ.ระยอง10

20 ก.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเมืองในคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

            วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน10

20 ก.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจร่วมกิจกรรมส่งเสริมแบรนด์ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเดียง(พอดีแล้วxDITP)

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมแบรนด์ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเดียง (พอดีแล้ว x DITP) ภายใต้โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล  โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ให้สามารถดำเนินธุรกิจและสร้างแบรนด์อย่างมีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการต่อยอดสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสินค้าส่งออกเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ร่วมถึงส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้และแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเพื่อการส่งออก คุณสมบัติ10

17 ก.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม