• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216572 ยอดเข้าชม

กิจกรรม “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4” ครั้งที่ 8 ณ วัดเขากระโดน

                วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ ห้างวัฒนานุกิจ ซิตี้สโตร์ จ.ระยอง10

20 ก.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเมืองในคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

            วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน10

20 ก.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจร่วมกิจกรรมส่งเสริมแบรนด์ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเดียง(พอดีแล้วxDITP)

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมแบรนด์ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเดียง (พอดีแล้ว x DITP) ภายใต้โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล  โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ให้สามารถดำเนินธุรกิจและสร้างแบรนด์อย่างมีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการต่อยอดสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสินค้าส่งออกเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ร่วมถึงส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้และแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเพื่อการส่งออก คุณสมบัติ10

17 ก.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องการยื่นงลการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)(ฉบับที่2)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่งอ การยื่นงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256310

17 ก.ค. 2563 8

อ่านเพิ่มเติม