• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

54634 ยอดเข้าชม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลิกโฉมโชวห่วย ด้วยเทคโนโลยี” ภายใต้โครงการ พัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลิกโฉมโชวห่วย10

20 พ.ย. 2562 8

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก10

19 พ.ย. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา และเชื่อมโยงเศรษฐกิจรายสาขา (เกษตร ท่องเที่ยวและบริการ และอุตสาหกรรม) ครั้งที่ 11/2562

วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา10

19 พ.ย. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเน้นการเชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่ ปี 2561 – 2563

วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเน้นการเชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่ ปี 256110

19 พ.ย. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม