• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221631 ยอดเข้าชม

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจร่วมกิจกรรมส่งเสริมแบรนด์ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเดียง(พอดีแล้วxDITP)

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมแบรนด์ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเดียง (พอดีแล้ว x DITP) ภายใต้โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล  โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ให้สามารถดำเนินธุรกิจและสร้างแบรนด์อย่างมีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการต่อยอดสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสินค้าส่งออกเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ร่วมถึงส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้และแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเพื่อการส่งออก คุณสมบัติ10

17 ก.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องการยื่นงลการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)(ฉบับที่2)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่งอ การยื่นงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256310

17 ก.ค. 2563 9

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญอุดหนุนปลากะพงของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพง จังหวัดปัตตานี

ขอเชิญชวนอุดหนุน ปลากะพงของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงจังหวัดปัตตานี

15 ก.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม