• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220674 ยอดเข้าชม

คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง เรื่อง ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน

           ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรเชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนบริษัท ตามรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้มิได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว นายทะเบียนจึงมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังห้างหุ้นส่วนบริษัท เพื่อสอบถามว่ายังทำการค้าขายหรือประกอบการงานอยู่หรือไม่10

29 มิ.ย. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม “ พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4” ครั้งที่ 2

กิจกรรม “ พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4” ครั้งที่ 2 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย10

24 มิ.ย. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม
สรุปประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลระหว่างวันที่ 15-21 มิถุนายน 2563

สรุปประเด็นข่าวที่มีประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อ Social Media และสรุปประเด็นแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลระหว่างวันที่ 15 - 21 มิถุนายน 256310

24 มิ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์...เรื่องการรับสมัครกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระยอง

ด้วยกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน ในคุณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระยอง ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ครบวาระในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระยอง10

24 มิ.ย. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม