• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218061 ยอดเข้าชม

ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 8 (นายจิรายุ นันท์ธราธร)

วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี10

19 พ.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
“Rayong Farmer Market ตลาดสร้างรอยยิ้ม”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง จัดพื้นที่จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ผลไม้ ผักปลอดสารพิษสินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสนับสนุนเกษตรกร10

19 พ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา10

18 พ.ค. 2563 52

อ่านเพิ่มเติม