• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

193129 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย และปริมาณการจำหน่ายหน้ากากอนามัย

              วันอังคารที่ 31  มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าหน้ากากอนามัย10

31 มี.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2563 เรื่อง ห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ฐานะประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ลงนามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2563 เรื่อง ห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร เมื่อวันที่10

31 มี.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง งดการให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง งดการให้บริการบางรายการ ดังนี้ . 1. งดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลแบบติดต่อด้วยตนเอง แต่ให้จดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ซึ่งผู้ใช้บริการต้องขอรับ Username10

31 มี.ค. 2563 10

อ่านเพิ่มเติม
มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดทำคำชี้แจงตามมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่อาจที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.  ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อนายทะเบียน กรณีการจัดประชุมล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 2.  เพื่อสื่อสารแนวทางบรรเทาผลกระทบให้กับนิติบุคคลซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-1910

31 มี.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม