• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223519 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์มะม่วงกวน

ขอเชิญชวนซื้อผลิตภัณฑ์มะม่วงกวน ขนาดบรรจุ 1 กก. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตไม้ผลตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงแปลงใหญ่ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน ซึ่งประสบปัญหาภัยแล้งและได้รับผลกระทบจากโรคระบาด10

22 เม.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม