• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

41148 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการส่งเสริมพัฒนา/พัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าทางการเกษตร

วันพุธ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการส่งเสริมพัฒนา/พัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าทางการเกษตร10

3 เม.ย. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์10

3 เม.ย. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนเที่ยวงาน “งานแสดงสินค้า OTOP/SMEs สินค้าดี สินค้าเด่น จังหวัดสุรินทร์”

 ขอเชิญชวนเที่ยวงาน “งานแสดงสินค้า OTOP/SMEs สินค้าดี สินค้าเด่น จังหวัดสุรินทร์” ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการแข่งขันสู่สากล ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ10

2 เม.ย. 2562

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง และผู้บริโภคทราบ มาตรการควบคุมทุเรียนด้อยคุณภาพ (อ่อน) ออกสู่ตลาดจังหวัดระยอง ปี ๒๕๖๒

ด้วยจังหวัดระยอง กำหนดแนวทางการดำเนินงานมาตรการควบคุมทุเรียนด้อยคุณภาพ (อ่อน) ออกสู่ตลาดจังหวัดระยอง ปี ๒๕๖๒ โดยจัดทำคำสั่งและประกาศจังหวัดระยอง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง10

2 เม.ย. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม