• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

214503 ยอดเข้าชม

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2563 เรื่อง ห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ฐานะประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ลงนามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2563 เรื่อง ห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร เมื่อวันที่10

31 มี.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง งดการให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง งดการให้บริการบางรายการ ดังนี้ . 1. งดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลแบบติดต่อด้วยตนเอง แต่ให้จดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ซึ่งผู้ใช้บริการต้องขอรับ Username10

31 มี.ค. 2563 10

อ่านเพิ่มเติม
มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดทำคำชี้แจงตามมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่อาจที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.  ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อนายทะเบียน กรณีการจัดประชุมล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 2.  เพื่อสื่อสารแนวทางบรรเทาผลกระทบให้กับนิติบุคคลซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-1910

31 มี.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ในพื้นที่จังหวัดระยอง

         วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ในพื้นที่จังหวัดระยอง เนื่องจากความต้องการซื้อของประชาชนมีมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201910

30 มี.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม