• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

42620 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ ภายใต้แนวคิด "ร่วมกันเปลี่ยน ร่วมกันแยกขยะก่อนทิ้ง"

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ ภายใต้แนวคิด ร่วมกันเปลี่ยน ร่วมกันแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในทุกพื้นที่ของประเเทศร่วมกันบริหารจัดการขยะโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบคลิปวีดีโอ เป็นสื่อรณรงค์เผยแผร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของการบริหารจัดการขยะจากต้นทาง (ครัวเรือน)10

17 ม.ค. 2562

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสุพพัต อ่องแสงคุณ) ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสุพพัต อ่องแสงคุณ) ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.10

17 ม.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม