• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

211234 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันอังคาร ที่ ๑๑  มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ10

12 มิ.ย. 2562 5

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

                ด้วยจังหวัดระยอง ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่า จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน จังหวัดระยอง รวม ๔ ด้าน ๆ ละ10

10 มิ.ย. 2562 8

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ>>> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โทรศัพท์ 0 2642 7745 โทรสาร   010

7 มิ.ย. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม