• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

201811 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวนเที่ยวงาน “งานแสดงสินค้า OTOP/SMEs สินค้าดี สินค้าเด่น จังหวัดสุรินทร์”

 ขอเชิญชวนเที่ยวงาน “งานแสดงสินค้า OTOP/SMEs สินค้าดี สินค้าเด่น จังหวัดสุรินทร์” ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการแข่งขันสู่สากล ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ10

2 เม.ย. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง และผู้บริโภคทราบ มาตรการควบคุมทุเรียนด้อยคุณภาพ (อ่อน) ออกสู่ตลาดจังหวัดระยอง ปี ๒๕๖๒

ด้วยจังหวัดระยอง กำหนดแนวทางการดำเนินงานมาตรการควบคุมทุเรียนด้อยคุณภาพ (อ่อน) ออกสู่ตลาดจังหวัดระยอง ปี ๒๕๖๒ โดยจัดทำคำสั่งและประกาศจังหวัดระยอง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง10

2 เม.ย. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดทำพิมพ์เขียวแพลตฟอร์มการบูรณาการข้อมูลระดับประเทศ (National Data Ecosystem Blueprint) ภาคตะวันออก

วันจันทร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดทำพิมพ์เขียวแพลตฟอร์มการบูรณาการข้อมูลระดับประเทศ10

2 เม.ย. 2562 5

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศชายหาดที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม

วันจันทร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน10

2 เม.ย. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม