• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204916 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงพาณิชย์

ด้วยกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้แป้งมันสำปะหลังเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าแป้งมันสำปะหลัง พ.ศ. ๒๕๖๒10

14 มี.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการ นักวิจัย นักศึกษาและประชาชน ร่วมกิจกรรมประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย (Agri Plus Award ๒๐๑๙)

ด้วยกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรรมจากสินค้าเกษตรไทย (Agri Plus Award ๒๐๑๙) เพื่อส่งเสริมการนำนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้โครงการประเทศไทย ๔.๐10

14 มี.ค. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

           วันพุธ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ10

13 มี.ค. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 วันพุธ ที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ10

13 มี.ค. 2562 7

อ่านเพิ่มเติม