• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204629 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

  วันพฤหัสบดี ที่ ๗ มีนาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด10

7 มี.ค. 2562 8

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพื่อสำรวจและรับสมัครร้านค้ารายย่อย ร้านโช่ห่วย เข้าเป็นสมาชิกโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐประชารัฐในระบบ Mobile Application รวบรวมและบันทึกข้อมูลโครงการธงฟ้าประชารัฐโดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ และจัดส่งสื่อหรือประชาสัมพันธ์ให้กับร้านในโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ตรวจเยี่ยมและประเมินผลโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ10

7 มี.ค. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ก้าวสู่ตลาด ๔.๐ (SMEs & OTOP Transformation) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ด้วย สำกนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดทำโครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ก้าวสู่ตลาด ๔.๐ (SMEs10

5 มี.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม