• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

215303 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือโครงการเชื่อมโยงเครือข่าย และวางแผนกระจายผลผลิตทางการเกษตรสู่งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ

วันอังคาร ๒๖  มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือโครงการเชื่อมโยงเครือข่าย และวางแผนกระจายผลผลิตทางการเกษตรสู่งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง10

26 มี.ค. 2562 13

อ่านเพิ่มเติม
กระทรวงพาณิชย์ชวนผู้ส่งออกสมัครรางวัล PM EXPORT AWARD 2019 สร้างโอกาสสู่ผู้นำการค้าโลก

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister's Export Award) มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕10

25 มี.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง (กรอ. จังหวัดระยอง) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันจันทร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ10

25 มี.ค. 2562 9

อ่านเพิ่มเติม