• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218994 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ ภายใต้แนวคิด "ร่วมกันเปลี่ยน ร่วมกันแยกขยะก่อนทิ้ง"

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ ภายใต้แนวคิด ร่วมกันเปลี่ยน ร่วมกันแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในทุกพื้นที่ของประเเทศร่วมกันบริหารจัดการขยะโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบคลิปวีดีโอ เป็นสื่อรณรงค์เผยแผร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของการบริหารจัดการขยะจากต้นทาง (ครัวเรือน)10

17 ม.ค. 2562 6

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสุพพัต อ่องแสงคุณ) ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสุพพัต อ่องแสงคุณ) ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.10

17 ม.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสุพพัต อ่องแสงคุณ) ตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๑

วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสุพพัต อ่องแสงคุณ) เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.10

17 ม.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมพาณิชย์กลุ่มจังหวัดกลุ่มภาคตะวันออก ๑ และ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ได้จัดประชุมกลุ่มพาณิชย์ภาคตะวันออก ๑ (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง)10

16 ม.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม