• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

206927 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์เปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดระยอง

สืบเนื่องจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเงินทุน และเพิ่มช่องเทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับ SMEs ที่มีศักยภาพในกาาต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) ได้ดำเนินการเปิดรับขอสินเชื่อ มาตั้งแต่เดือนเมษายน10

27 พ.ย. 2561 6

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรศูนย์บริหารจัดการมหานครผลไม้ จังหวัดจันทบุรี

 วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรศูนย์บริหารจัดการมหานครผลไม้ จังหวัดจันทบุรี10

26 พ.ย. 2561 10

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่ม กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดระยอง

 วันพฤหัสบดีที่ 2๒ พฤศจิกายน 2561 เวลา ๐๙.๓0  น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่ม กิจกรรม10

23 พ.ย. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม