• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

210793 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนา โครงการ "ไม้ยืนต้น" ทรัพย์ตัวใหม่ของหลักประกันทางธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ “ไม้ยืนต้น” ทรัพย์ตัวใหม่ของหลักประกันทางธุรกิจ (ในส่วนภูมิภาค) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการทางธุรกิจ SMES เกี่ยวกับบทบัญญัติกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย10

30 ต.ค. 2561 4

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการกำกับ สนับสนุนและตรวจสอบการจัดทำราคาวัสดุก่อสร้าง

วันจันทร์ ที่ ๒๙ ตุลาคม 2561 เวลา 1๐.๓0 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการกำกับ10

30 ต.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปยังหาดแหลมเจริญ

วันศุกร์ที่ 2๖ ตุลาคม 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปยังหาดแหลมเจริญ ณ บริเวณมณฑลพิธีวัดลุ่ม (พระอารามหลวง)10

30 ต.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม