• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216943 ยอดเข้าชม

ประชุมพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และ 2 ครั้งที่ 5/2565

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

9 มี.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน10

9 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม