• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประกาศจังหวัด

338 ยอดเข้าชม

จังหวัดระยองออกคำสั่ง เลขที่ 9695/2564 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโควิด19

จังหวัดระยองออกคำสั่ง เลขที่ 9695/2564 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201910

7 ก.ค. 2564 4

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 ก.ค. 2564 6

อ่านเพิ่มเติม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR การประกวดราคาจ้างโครงการรถ Mobile พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดระยอง

คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 9274/2564 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางสำหรับการประกวดราคาจ้างโครงการรถ10

29 มิ.ย. 2564 13

อ่านเพิ่มเติม
คำสั่งจังหวัดระยอง เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉ14

คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 8750/2564 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 14 ดาวน์โหลดคำสั่งด้านล่าง

21 มิ.ย. 2564 5

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดระยองออกคำสั่ง ฉบับที่ 13 (8278/2564) เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19

จังหวัดระยองออกคำสั่ง ฉบับที่ 13 (8278/2564) เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน10

11 มิ.ย. 2564 3

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง เรื่องจะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนและบริษัทออกจากทะเบียน

ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง เรื่องจะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนและบริษัทออกจากทะเบียน สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ได้ที่ด้านล่าง>>>

26 เม.ย. 2564 4

อ่านเพิ่มเติม