• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

7342 ยอดเข้าชม

1ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณาภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีมาตรฐาน กิจกรรมมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ปี2564

จังหวัดระยอง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีมาตรฐาน กิจกรรมมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,274,200 บาท10

18 มี.ค. 2564 20

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น    10

10 มี.ค. 2564 6

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         ตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้มีโครงการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10

1 มี.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม