• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

154 ยอดเข้าชม

จังหวัด

ไฟล์เอกสาร :

ลิ้งยุทธศาสตร์จังหวัด

วิสัยทัศน์
1 มุ่งมั่นพัฒนาระยอง ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ผลิตสินค้าเกษตรกรรมคุณภาพมาตรฐาน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1 สร้างและพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรอบรู้คู่คุณธรรม
2 เสริมสร้างและพัฒนาให้มีสถานศึกษาในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองทั้งรูปแบบของการับถ่ายโอนตามภารกิจ และจัดตั้งขึ้นใหม่
3 ส่งเสริม และสนับสนุนเกษตรกรรมในด้านกระบวนการผลิต การตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า
4 ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
6 สร้างเสริมและพัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตร เพื่อส่งเสริมการส่งออกสู่ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
7 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันของสังคม และชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน