• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

โครงสร้างบุคลากร

1356 ยอดเข้าชม

นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน

พาณิชย์จังหวัด

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน


นายพิทักษ์ มณีรัสยากร

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นายพนธกร แสงศิริไพศาล

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นางสาวอัญชนา จันอุทัย

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

นายสุรเทพ เจริญสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ดัชนี

นายอนันต์ พฤกษาชาติ

เจ้าหน้าที่ดัชนี

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า


นางสาว นรารัตน์ อนุรักษานุตร์

ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวเขมิกา วงศ์ไชยสุวรรณ

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นายพิชเญศ ศรีแจ้ง

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นางสาววนา อันชัน

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด


นายสมรักษ์ พรมอ่อน

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นางสาวธนิกานต์ สุขขา

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นางสาวภัทรวรรณ ปลั่งประเสริฐ

เจ้าหน้าที่ร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

นางสาวรพินท์นิภา สร้อยมาลุน

เจ้าหน้าที่ร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า


นางสาวภูมิใจ ลีตระกูล

ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นายธีระยุทธ สุวรรณรงค์

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นางสาวสมฤทัย จิตเกษมศานต์

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นางสาวกนกกร จุลเพ็ญ

นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)

นางจุลี สีหาเสน

เจ้าหน้าที่การพาณิชย์

นางสาวกมลวรรณ เกิดมณี

เจ้าหน้าที่การพาณิชย์

นางสาวสุภัตรา วรรณโรจน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวนพรัตน์ สีสังข์

ลูกจ้างธุรการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวรุ่งทิวา บุญสม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายบรรจง อินพะเนาว์

พนักงานพิมพ์ ส3

นายสำเริง กรองทอง

พนักงานขับรถ

นายธีรพล บุรีก้อง

พนักงานขับรถ

นางพิศมัย สุภธรรม

แม่บ้าน

นางสาวปัณฑ์ณัฐ กระดาษ

เจ้าหน้าที่ธุรการ