• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชาสัมพันธ์ คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

1 มิ.ย. 2563 อ่าน [41]

...
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกคำชี้แจง เรื่อง หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้บุคคลทั่วไปและหน่วยงานราชการทราบถึงการกำหนดอายุของหนังสือรับรองและการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของนายทะเบียน วิธีการตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงการตรวจสอบรายการทางทะเบียนล่าสุดของนินิ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

คำชี้แจงฯ.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์