• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

คุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment - ITA)

4 มิ.ย. 2563 อ่าน [482]

...


อำนาจหน้าที่ที่สำคัญของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

หน้าที่ของสำนักงานพาณิชย์ด้านการปฏิบัติงาน
013 : คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ปี 2564
คู่มือศูนย์บริการประชาชน
   > 
คู่มือ Call Center
   > มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือเจ้าหน้าที่
คู่มือปฏิบัติงานตามกฎหมายด้านการให้บริการ
014 : คู่มือมาตรฐานการให้บริการ


-คู่มือกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า (การจดทะเบียนนิติบุคคล และอื่นๆ)
-คู่มือบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
-การขออนุญาตขนย้ายน้ำมันปาล์ม
คู่มือประชาชน (คน.)
- คู่มือประชาชน (พค.)
- คู่มือประชาชน (คต.)


015 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานและสถิติ คลิก>>>

สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล จังหวัดระยอง คลิก>>>


016 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ปี 2562   
มกราคม   กุมภาพันธ์   มีนาคม   เมษายน   พฤษภาคม   มิถุนายน   กรกฎาคม   สิงหาคม   กันยายน   ตุลาคม   พฤศจิกายน   ธันวาคม       
สรุปความพึงพอใจรายปี 2562enlightenedปี 2563   
มกราคม   กุมภาพันธ์   มีนาคม   เมษายน   พฤษภาคม  มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
สรุปความพึงพอใจรายปี 2563enlightened


ปี 2564
มกราคม กุมภาพันธ์  มีนาคม  เมษายน พฤษภาคม   มิถุนายน  กรกฎาคม สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
สรุปความพึงพอใจรายปี 2564 


017 : E-Service
บริการออนไลน์ (E-Service) คลิก>>>
การจัดทะเบียนธุรกิจ การบริการข้อมูลธุรกิจ การกำกับบัญชีและธุรกจ คลิก>>>
021-024 : การจัดซื้อจัดจ้าง


021 : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการส่งเสริมพัฒนาและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชน (กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัยภายในจังหวัดระยอง)
   - แผนการจัดซื้อจ้างจ้าง

   -เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจััดจ้าง
 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีมาตรฐาน กิจกรรม มหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง
   - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   -เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


022 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     คลิก>>>

023-024 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

   ปี 2562

- มกราคม 2562
- กุมภาพันธ์ 2562
- มีนาคม 2562
- เมษายน 2562
- พฤษภาคม 2562
- มิถุนายน 2562
- กรกฎาคม 2562
- สิงหาคม 2562
- กันยายน 2562
ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562

  ปี 2563
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
- มีนาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คลิก>>>


ประกาศสำนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
1. รายชื่อราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก สำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 >>ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

แบบสขร1(ตค.62).pdf

แบบสขร1(พย.62).pdf

แบบสขร1(ธค.62).pdf

แบบสขร1(มค.63).pdf

แบบสขร1(กพ.63).pdf

คู่มือ_call_center.pdf

มาตราฐานการปฏิบัติงาน.pdf

คู่มือประชาชน สพจ. (คน.).pdf

คู่มือประชาชน สพจ. (พค.).pdf

คู่มือประชาชน สพจ. (คต.).pdf

คู่มือเจ้าหน้าที่.pdf

คู่มือปฎิบัติงานตามกฎหมายวการค้าข้าว.pdf

แบบสขร1(มีค. 63).pdf

กุมภาพันธ์ 2564.pdf

มีนาคม 2564.pdf

มกราคม 2564.pdf

คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน.pdf

การขออนุญาติขนย้ายน้ำมันปาล์ม.pdf

20211229112945.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์