• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.) ครั้งที่ 3/2563

15 มิ.ย. 2563 อ่าน [1]

...
          วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.) ครั้งที่ 3/2563 เพื่อร่วมพิจารณาข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ (แผนงาน/โครงการ)กลุ่มที่ 3 ตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563)ที่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด (ก.บ.จ.) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

             ในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้เสนอโครงการฯ และผ่านการพิจารณาของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่โครงการมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ประจำปี 2564 และโครงการส่งเสริมการค้าตลาดออนไลน์ (online)


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์