• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

โครงการศึกษาสำรวจประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

19 มิ.ย. 2563 อ่าน [41]

...
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมงานสัมมนาเปิดตัวโครงการ และระดมความคิดเห็นด้วยกาดรประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) “โครงการศึกษา สำรวจ และประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เพื่อนำข้อมูลที่ได้มากำหนดกรอบในการสำรวจทำวิเคราะห์และกำหนดเป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาฯ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์