• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

พาณิชย์จังหวัดระยองประชุมสัญจรคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

26 ก.ค. 2561 อ่าน [11]

...

            วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา  ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมสัญจรคณะกรรมการประสาน
และขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) เพื่อบูรณาการส่งเสริม สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย
ในระดับพื้นที่ อำเภอวังจันทร์ จำนวน 4 กลุ่ม ตามนโยบายสานพลังประชารัฐและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ได้แก่ ๑) กลุ่มปรังปรุงทุเรียน
พลงตาเอี่ยม (เกษตรแปลงใหญ่ อำเภอวังจันทร์) ๒) บริษัทไทยอินโนวา รับเบอร์ จำกัด ๓) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านแก่งหวาย
๔) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปขนุนบ้านคลองบางบ่อ ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองบางบ่อ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

             ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำในการเพิ่มช่องทางการขายและประชาสัมพันธ์สินค้าเพิ่มเติมจากเดิมที่เคยทำอยู่
และทำการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เช่น การขายและประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์หรือการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ
ของทางภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ เช่น บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (จังหวัดระยอง) จำกัด มีการจัดทำโครงการทุเรียนกล่อง เป็นต้น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์