• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

14 ส.ค. 2561 อ่าน [7]

...

             วันอังคาร ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาการเบิกเงินชดเชยเป็นค่าบริหารจัดการจัดการคัดคุณภาพสับปะรดสดที่ด้อยคุณภาพ และพิจารณา
แนวทางการวางแผนการกระจายผลผลิตสับปะรดในช่วงฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์
ศาลากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีเรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
เป็นประธานในการประชุมฯ ในครั้งนี้

           สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ในฐานะฝ่ายเลขาฯ ขอสรุปมติที่ประชุมฯ เห็นชอบดังนี้

 1. ให้เบิกเงินชดเชยค่าบริหารจัดการคัดคุณภาพสับปะรดผลสดที่ด้อยคุณภาพตามโครงการบริหารจัดการกระจายสับปะรดออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดระยอง ปี ๒๕๖๑ ให้แก่ สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ระยอง จำกัด
 2. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรวางแผนปลูกสับปะรดโดยให้ผลผลิตออกสู่ตลาดไม่ตรงกับช่วงผลไม้
  ชนิดอื่นออกสู่ตลาดมาก
 3. มอบให้สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ดำเนินการให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปลูกสับปะรด
 4. มอบให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ดำเนินงานเป็นผู้รับรองคุณภาพ รวบรวมผลผลิต
  และร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระจายผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาด
 5. มอบให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ในฐานะฝ่ายเลขาฯ จัดประชุมเพื่อวางแผนในการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรด เมื่อได้ข้อมูลพื้นที่การปลูกสับปะรดจากสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์