• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 และประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)

4 ส.ค. 2563 อ่าน [2]

...
            วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของทุกกลุ่มงาน  แจ้งแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองในเดือนถัดไปและสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนกิจกรรม “สำนักงานพาณิชย์คุณธรรม” (พอเพียง มีวินัย โปร่งใส จิตอาสา) MOC Zero Coruption และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานระหว่างกลุ่มงาน แจ้งข้อราชการอื่น ๆ ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ และจังหวัดระยอง รวมทั้งแจ้งวาระงานที่สำคัญ/เร่งด่วนที่สำนักงานฯ จะดำเนินการในเดือนสิงหาคม ๒๕๖3 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานฯ สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์