• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนกันยายน 2563 และประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)

1 ก.ย. 2563 อ่าน [1]

...
            วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของทุกกลุ่มงาน แจ้งแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองในเดือนถัดไปและสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนกิจกรรม “สำนักงานพาณิชย์คุณธรรม” (พอเพียง มีวินัย โปร่งใส จิตอาสา) MOC Zero Coruption และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานระหว่างกลุ่มงาน แจ้งข้อราชการอื่น ๆ ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ และจังหวัดระยอง รวมทั้งแจ้งวาระงานที่สำคัญ/เร่งด่วนที่สำนักงานฯ จะดำเนินการในเดือนกันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานฯ สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์