• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดระยอง ด้านการเกษตร ประมงและปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2563

10 ก.ย. 2563 อ่าน [1]

...
         วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดระยอง ด้านการเกษตร ประมงและปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดระยอง ด้านการเกษตร และปศุสัตว์ ได้มีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2565 ตามประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพสินค้า และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์