• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

10 ก.ย. 2563 อ่าน [21]

...

มาตรา 7 (4 ) กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์

กฎหมาย

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
- กฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์

มติ ครม.


ระเบียบ

ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ข้อบังคับ

- ข้อบังคับกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
- ข้อบังคับกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา

 

คำสั่ง

- คำสั่งจังหวัดระยอง

คำสั่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง


ประกาศ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์
- ประกาศจังหวัดระยอง


ข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา 23 (3)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์