• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

18 ก.ย. 2563 อ่าน [95]

...
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง


 มาตรา 7

• มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กร

• มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน 

• มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร 

• มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน) ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ เป็นต้น


 มาตรา 9

• มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ได้แก่ การอนุมัติ/อนุญาต/การวินิจฉัย ผลการการประกวดราคา


• มาตรา 9 (2) นโยบายและการตีความ แผนยุทธศาสตร์

• มาตรา 9 (3) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินงาน

• มาตรา 9 (4) 
คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

• มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจาฯ ตามมาตรา 7 วรรคสอง เช่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณฯ

• มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอน สัญญาร่วมทุนกับเอกชนจัดทำบริการสาธารณะ (ถ้ามี) *ไม่มี*

• มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือ มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายและโดยมติ ครม. (ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน)

• มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์