• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมอบรม สัมมนาพัฒนาศักยภาพหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำองค์กรภาคเอกชน รองรับ Thailand ๔.๐

14 ก.ย. 2561 อ่าน [9]

...

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมอบรม สัมมนาพัฒนาศักยภาพหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำองค์กรภาคเอกชน รองรับ Thailand ๔.๐ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กรนวัตกรรมและการบริหารงานเพื่อสนับสนุนให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการบริหารราชการ
ของหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำองค์กรภาคเอกชน
สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมคามิโอแกรนด์ จังหวัดระยอง โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน
ในการอบรม สัมมนาฯ ครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์