• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2563

3 ธ.ค. 2563 อ่าน [1]

...
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2563 เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการค้าและการตลาด ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้มีนโยบายให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) เนื่องจากเป็นกลไกที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจของประเทศ มีเป้าหมายในการให้ภาครัฐและเอกชนมีบทบาทเป็นทีมการตลาดของจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะทำงานฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  เพื่อนำข้อมูลและข้อคิดเห็นของคณะทำงานฯ เสนอต่อ กรอ. จังหวัด ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์