• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2561/62 ด้านการตลาด

2 ต.ค. 2561 อ่าน [2]

...

กรมการค้าภายใน ได้จัดทำสรุปภาพรวมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาด ปีการผลิต 2561/62

สรุปได้ดังนี้

1) เกษตรกรที่ไม่มียุ้งฉาง สามารถขอสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉาง โดยเกษตรกรรายคน วงเงิน 150,000 บาท ส่วนกลุ่มเกษตรกร วงเงิน 3,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 (รัฐรับภาระ ร้อยละ 3) และมีเงื่อนไขต้องเข้าร่วมโครงการชะลอยุ้งฉาง

2) เกษตรกรที่มียุ้งฉาง สามารถขอสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน  ส่วนแรกคือ สินเชื่อตามชนิดข้าว ซึ่งราคาสินเชื่อจะแยกตามชนิดของข้าว เช่น ข้าวหอมมะลิ ราคาสินเชื่อ 11,800 บาท/ตัน ข้าวเจ้า 7,500 บาท/ตัน เป็นต้น โดยมีเงื่อนไข ความชื้นของข้าวเปลือกต้องไม่เกินร้อยละ 15 สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 2 ส่วนที่สองคือ ค่าฝากเก็บ 1,500 บาท/ตัน จ่ายพร้อมสินเชื่อ 1,000 บาท รับเมื่อชำระเงิน 500 บาท ส่วนสมาชิกสถาบันฯ ได้รับค่าฝากเก็บตันละ 500 บาท

3) เกษตรกรทุกครัวเรือน ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2561/62 จะได้รับการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ไร่ละ 1,500 บาท แต่ต้องไม่เกิน 12 ไร่/ครัวเรือน และไม่เกิน 18,000 บาท/ครัวเรือน

4) สถาบันเกษตรกร สามารถขอสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 (รัฐรับภาระร้อยละ 3)

5) ผู้ประกอบการค่าข้าว จะได้รับการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อก ในอัตราร้อยละ โดยต้องมีระยะเวลาการเก็บสต็อกข้าว 2 – 6 เดือน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์