• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมบุคลากรในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

25 ก.พ. 2564 อ่าน [2]

...
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของทุกกลุ่มงาน กำหนดแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมายภารกิจงานตามตัวชี้วัด การบูรณาการภารกิจเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน การจัดระเบียบความเรียบร้อยของเอกสารการจัดทำลายเอกสารทางราชการที่ไม่จำเป็น และการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ในการจำหน่ายสลากกาชาดกระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานฯ สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์