• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรศูนย์บริหารจัดการมหานครผลไม้ จังหวัดจันทบุรี

26 พ.ย. 2561 อ่าน [11]

...

 วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรศูนย์บริหารจัดการมหานครผลไม้ จังหวัดจันทบุรี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อรับฟัง สำรวจ และรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้มีความครอบคลุมในการกำหนดแนวทางและรูปแบบในการจัดตั้งตลาดกลางสินค้างเกษตร

  สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 รับทราบยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ครบวงจรของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งส่งเสริมให้ “ประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลก” ประกอบกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ให้พิจารณาดำเนินการให้มีการจัดตั้งตลาดกลางเพื่อเป็นศูนย์กลางการขายส่งสินค้าเกษตรให้ครอบคลุมทุกจังหวัด เพื่อเสริมสร้างรายได้ และส่งเสริมให้เกิดตลาดประชารัฐอย่างยั่งยืน และให้พิจารณาจัดระบบการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ให้เหมาะสม โดยให้เร่งดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ซึ่งกรมการค้าภายในได้มีการประชุมหารือร่วมกับจังหวัดจันทบุรี ซึ่งในเบื้องต้นมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกัน ในการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรในจังหวัดจันทบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์