• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบนโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดระยอง

13 พ.ค. 2564 อ่าน [4]

...
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพิทักษ์ มณีรัสยากร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วย นายสมรักษ์ พรมอ่อน นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  ได้รับมอบหมายจากนางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบนโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดระยอง เพื่อร่วมพิจารณาโครงการที่เสนอจะขอรับการจัดสรรงบประมาณฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอสำนักงบประมาณ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ  เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
             ในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้นำเสนอโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดระยอง Rayong5Spaceวงเงินงบประมาณ 300,000 บาท ให้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาในครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์